İHALE İLANI

Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik İhale Yönetmeliği'nin 18. Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

Kavalcık Köyü Güverada Mahallesi 8 Derslik İlköğretim Okulu yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası

:

2012/28

1- İdarenin

a) Adresi

:

Yeni Mah Mehmet Akif ERSOY Cad Yeni Hükümet Konağı 3 kat

b) Telefon ve faks numarası

:

0326-4130424-0326-4135878

c) Elektronik posta adresi (varsa)

:

Hasan.yapar@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

H.O.İ ve Reyhanlı Kaymakamlığı internet sitesi

2- İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü, miktarı

:

Reyhanlı Kavalcık Köyü Güevada Mahallesi 8 Derslik İlköğretim Okulu Yapım İşi

b) Yapılacağı yer

:

Hatay/Reyhanlı

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 150 (yüz) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Reyhanlı Kaymakamlığı Toplantı Odası.

b) Tarihi ve saati

:

09/04/2012 Pazartesi. günü, saat: 10'00'da

  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi yada Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından, düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen belge.

4.1.7. Köylere Hizmet Götürme Birliği Yönetmeliğinin 11.maddesi (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair taahhütname.

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İş deneyim belgeleri:

İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.

4.2.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler:

a) İstenen Teknik Personel :

Pozisyonu

Meslek Unvanı

Özelliği

Adet

Saha Görevlisi

İnşaat Mühendisi veya Teknikeri

En az 1 yıl deneyimli

1 Adet

Saha Görevlisi

Makine Mühendisi veya Teknikeri

En az 1 yıl deneyimli

1 Adet

Saha Görevlisi

Elektrik Mühendisi veya Teknikeri

En az 1 yıl deneyimli

1 Adet

4.3.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan (B) III.Grup İşler, benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.3.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü

  1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  2. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.
  3. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir veya üçyüzlira (300,000) TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

  1. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresine elden teslim edilecektir.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. İstekliler teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim günü olmalıdır.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez..

13. Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı kanuna tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

14- Fiyat farkı ödenmeyecektir.